Volksschule
kmt / n-o-m-a-d | office for architecture, landscape & urbanism
Gaishorn am See
2020
Bildung/Forschung

  • ©paul-ott_VsGaish_01.jpg

  • ©paul-ott_VsGaish_03.jpg

  • ©paul-ott_VsGaish_05.jpg

  • ©paul-ott_VsGaish_08.jpg

  • ©paul-ott_VsGaish_09.jpg

  • ©paul-ott_VsGaish_13.jpg

  • ©paul-ott_VsGaish_18.jpg

  • ©paul-ott_VsGaish_19.jpg

Alle Bilder dieser Website sind urheberrechtlich geschützt: © Paul Ott 2024